Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

02/08/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 08

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αρθμ. 03/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η  Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 24/02/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει αναλάβει από τo ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δικαιούχος Φορέας), την υλοποίηση του Υποέργου 2  της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631 και λαμβάνοντας υπόψη:
  1. Την υπ’ αριθμ. 3260/26-10-2018 (ΑΔΑ: 9ΨΥ27ΛΨ-ΩΡΨ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 2716/22-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΛ7Ψ-Λ8Ω) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
  2. Την υπ’ αριθμ 03/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής» με κωδικό ΟΠΣ 5030631, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
  3. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.
  4. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 27.07.2023
  5. Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 02.08.2023

Δημοσιοποιεί τους Οριστικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων και των επιλαχόντων ωφελούμενων καθώς και των απορριφθέντων. ΠΙΝΑΚΕΣ