Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έργο

Η Ένωση Εταιρειών «ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ Α.Ε.»,  ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 24/02/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ είναι Δικαιούχος Φορέας της Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3260/26-10-2018 (ΑΔΑ: 9ΨΥ27ΛΨ-ΩΡΨ)  Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 2716/22-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΛ7Ψ-Λ8Ω) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης  έχει συνολική διάρκεια 162 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητική  κατάρτιση διάρκειας 128 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 34 ωρών με case studies.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:

 1. Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων /Τροφίμων & Ποτών
 2. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

 

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν και εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων/Τροφίμων & Ποτών

Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων

ΝΑΙ

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

ΝΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την κατάρτιση, ακολουθεί η συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της Πράξης, είναι: 

 1. Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας παρέχεται σε κάθε ωφελούμενο/η του έργου και αφορά:

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη, για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, μέσω δύο (2) Ομαδικών Συνεδριών
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου, μέσω τριών (3) Ατομικών Συνεδριών για κάθε ωφελούμενο/η της πράξης

Η Συμβουλευτική θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις

ΦΑΣΗ Α. Συμβουλευτική Υποστήριξη για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

Κάθε ωφελούμενος/η συμμετέχει σε 2 Ομαδικές Συνεδρίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη και ως τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης.

ΦΑΣΗ Β. Συμβουλευτική Υποστήριξη, για την απόκτηση δεξιοτήτων Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της συμμετοχής τους στις εξετάσεις ή/και επανεξετάσεις (εφόσον απαιτούνται σε περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής κατά την πρώτη εξέταση) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, και της συμμετοχής τους στις συνεδρίες συμβουλευτικής θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (φόρο και χαρτόσημο).

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση, έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης και έχουν συμμετάσχει στις 5 συνεδρίες συμβουλευτικής.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% (έως 16 ώρες) ή 20% όσοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας (έως 32 ώρες) επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης και στις συνεδρίες συμβουλευτικής, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 • Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Κοζάνης, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Boΐου, Δήμος Σερβίων και Δήμος Βελβεντού)
 • Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του άνεργου/ης:

 • κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, και
 • κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ωφελούμενοι πρέπει να τηρούν την ιδιότητα του ανέργου έως τη λήξη του  προγράμματος κατάρτισης (μέχρι και την τελευταία συνεδρία συμβουλευτικής).