Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πιστοποίηση καταρτιζόμενων ωφελούμενων του έργου «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής»

19/10/2023

Πιστοποίηση καταρτιζόμενων ωφελούμενων του έργου «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής»

Η πιστοποίηση προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχει αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων γιατί αγγίζει δύο πολύ σημαντικά πεδία, την εκπαίδευση και την εργασία καθώς αποτελεί απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας του ωφελούμενου.

Στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631, με  ανάδοχο φορέα την Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» και Δικαιούχο Φορέα το Επιμελητήριο Κοζάνης υλοποιείται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.), είναι η UCERT όπου είναι διαπιστευμένος φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/ IEC 17024. Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Τα σχήματα πιστοποίησης συνάδουν με το γνωστικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν και είναι τα κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων /Τροφίμων & Ποτών
Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων